Oceń sprzedawcę PGNiG

12345

Ocena 3.5/5 (84 głosy/ów)

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM

www.pgnig.optimalenergy.pl

 

Dział I. Postanowienia ogólne  

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu OPTIMAL ENERGY pojęciami rozumie się:

a)    „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu OPTIMAL ENERGY”;

b)   „Administrator” – Optimal Energy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornicka 330; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, posiadającą nr NIP: 5993112326; nr REGON: 080412370, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS;

c)    „serwis OPTIMAL ENERGY” lub zamiennie „Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.optimalenergy.pl umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, wyszukiwanie i porównywanie ofert dostawców energii elektrycznej;

d)    „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144 poz. 1204);

e)    „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, który zawarł z Administratorem umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;

f)      „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.

 1. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu OPTIMAL ENERGY usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu: wyszukiwania i porównywania ofert dostawców energii elektrycznej oraz udostępnianiu informacji związanych z tematyką energii elektrycznej. 
 2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie www.optimalenergy.pl, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu oraz zasobów Serwisu.

 

Dział II. Oświadczenia Użytkowników 

 1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora lub innych podmiotów.
 3. Z tytułów, o których mowa w Dziale II Regulaminu żadne wynagrodzenie, odszkodowanie lub inne świadczenie nie jest Użytkownikowi należne od Administratora, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.
 4. Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz wobec osób trzecich, za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronach wskazanych w Dziale I.
 5. Administrator nie ma wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami zamieszczonymi przez Użytkowników w ramach Serwisu. W związku z powyższym Administrator podkreśla, iż wyłączona jest jego odpowiedzialność za naruszanie przez nich praw lub dóbr osobistych Użytkowników.

 

Dział III. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora 

 1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a)    połączenie z siecią Internet,

b)   dokonanie rejestracji stosownie do Działu I ust. 1. lit. „f” Regulaminu.Dział IV. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia 

 1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 2. Zakazuje się w szczególności:

a)    umieszczania przez Użytkowników, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,

b)   umieszczania przez Użytkowników, materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub dobra osób trzecich,

c)    z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu celem promocji lub reklamy określonych podmiotów, towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,

d)    wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,

e)    umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o innych Użytkownikach, w szczególności odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub inne wpisy dostępne w ramach Serwisu,

f)     umieszczania przez Użytkowników w ramach Serwisu jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Administratora lub innych użytkowników Internetu,

g)    zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.

 1. Umieszczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron WWW, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach Serwisu ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych zgodnych z prawem wymogów.
 2. Jeżeli stosownie do ust. 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik zamieszczający w ramach Serwisu informację handlową winien ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.
 3. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem IV ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 

Dział V. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w szczególności w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika jeżeli:

a)    zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści w nim zawarte,

b)   Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.

 1. W każdej podanej w ust. 2 sytuacji Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym domniemywa się, że dniem otrzymania wezwania jest dzień wysłania wezwania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi, a co za tym idzie blokowania lub kasowania treści Serwisu, w tym w szczególności:

a)    naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia Działu IV Regulaminu,

b)   jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.

 1. Poucza się przy tym, że w przypadku dokonania przez Administratora ww. czynności, Użytkownik o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.
 2. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik Serwisu naruszył którekolwiek postanowienie Działu IV Regulaminu.
 3. Administrator oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. Administrator oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Użytkownika zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik, przed zamieszczeniem ich Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie, jeżeli jest tym zainteresowany.
 5. Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych osobowych Użytkowników, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.Dział VI. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną  

 1. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Administratora biuro@optimalenergy.pl lub ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski odpowiednio e-maila lub listu z oświadczeniem o rezygnacji; w takiej sytuacji z datą, w której ww. e-mail znajdzie się w systemie teleinformatycznym Administratora lub też ww. list zostanie Administratorowi doręczony, umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile zawarta przez Administratorem z Użytkownikiem, umowa nie stanowi inaczej, Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie www.optimalenergy.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.
 3. O ile zawarta przez Administratora z Użytkownikiem umowa nie stanowi inaczej, Administrator ma prawo rozwiązać zawartą z nim umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy w tym trybie Administrator winien wysłać na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny jego adres. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podane w formularzu rejestracyjnym adresy, w tym adres elektroniczny. Z dniem rozwiązania ww. umowy Administrator ma prawo usunąć z Serwisu zamieszczone przez Użytkownika treści.Dział VII. Ochrona danych osobowych w Serwisie 

 1. Użytkownik w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko, a także e-mail. Autor ma prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Wraz z usunięciem wszystkich wpisów, ww. dane Użytkownika również zostaną usunięte z Serwisu. Użytkownik godzi się na przetwarzanie jego ww. danych w podany wyżej sposób w całym okresie przechowywania treści w Serwisie.
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

a)    niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b)   niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Użytkownika,

c)    niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

d)     dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usługi przez Administratora, w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celach uzyskania informacji handlowej. Informacja handlowa jest rozumiana w szczególności jako informacja o serwisie, o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uzyskania informacji handlowej rozumie się także możliwość przekazania tych danych partnerom handlowym Optimal Energy sp. z o.o. zgodnie z Polityką Prywatności. Użytkownicy serwisu zostaną o tym fakcie poinformowani bezpośrednio od partnera handlowego i będą mogli w każdym czasie usunąć swoje dane z ich baz danych. Wykaz partnerów handlowych Optimal Energy sp. z o.o., którym Optimal Energy sp. z o.o. może przekazać te dane znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

 

Dział VIII. Polityka prywatności prowadzona przez Administratora

W zakresie prowadzonej przez Administratora Polityki Prywatności, miarodajnym jest treść zasad i informacji zamieszczona na stronie www.optimalenergy.pl/polityka-prywatnosci.

 

 

 

Dział IX. Reklamacje 

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny biuro@optimalenergy.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

Dział X. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Administratora 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników na jego stronach,

b)   sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu,

c)    utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu,

d)    niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Administratora - podmiotów,

e)    skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Usługi,

f)     przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

g)    szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

h)    problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 

Dział XI. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż:

a)    zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Dziale VI ust. 1 Regulaminu.

b)   Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Użytkownika prawa opisanego w Dziale VI ust. 1 Regulaminu, z tym że może zmienić tryb realizacji tego uprawnienia.

 1. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie www.optimalenergy.pl i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem Działu XI ust. 1 lit. „a” Regulaminu.
 2. Użytkownik jest powiadamiany każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny albo pismem na inny podany przez nie adres; informacja taka winna zawierać zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

 

Dział XIII. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2013

Reklamacje i spory

Możliwość rejestracji się użytkowników i zgłaszania sporów jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/